Ergolab detalj av logo
Ergolab Focuses on Usability

Användbarhet – den vedertagna definitionen

Den internationellt vedertagna definitionen av begreppet
användbarhet ges i standarden SS-EN ISO 9241-11 från 1998.
Den svenska översättningen av definitionen ändrades 1999 för
att ge en ökad korrekthet, och lyder:

”Den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att
uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i
ett givet sammanhang.”

För faktorerna ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse kan man sätta mål och alla kan mätas.

De är beroende följande som kan specificeras:

Sammantaget gör detta att man kan sätta mål för användbarhet som man kan verifiera.

Användbarhet - Nyckeln till framgång >>
Vårt arbetssätt >>

 

sida för utskrift